KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ALOES SP. Z O.O. , Hubala 1, Łódź 94-048, NIP: 7272825095 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000716852,

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować przez adres email: kontakt@moidoktor.pl lub na w/w adres korespondencyjny administratora

II. Cele i podstawy przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności:

a)      ustalenia, potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych: (podczas rejestracji, w gabinetach lekarskich),

b)      diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,

c)        zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków,

(Rozporządzenie RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO W związku z przepisami: art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 20 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia)

d)      podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,

e)      zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

f)       realizacji obowiązków prawem określonych w zakresie rejestracji i archiwizacji nagrań z rozmów telefonicznych w związku z udzielaniem przez jednostkę świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

(Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych Rozporządzenie RODO:; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  art. 9 ust. 2 lit. j) RODO)

g)      Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg     rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

(Rozporządzenie RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) W związku z przepisami:  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

e) Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia   roszczeń przez ADO w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

(Rozporządzenie RODO:  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ; art. 9 ust. 2 lit f) RODO)

f) Jeśli wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.

(Rozporządzenie RODO:  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z 9.ust. 2 lit. a) RODO)

III. Okres przechowywania danych.

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co do zasady dokumentacja medyczna jest przechowywana, przez okres 20 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu, za wyjątkiem:

a)      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b)      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c)       zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat -, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lata – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

e)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przewarzanie danych osobowych w tych celach.

IV. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i podmiotom publicznym: w szczególności: NFZ, Ministerstwu Zdrowia, Centrum e-Zdrowie, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości leczenia, a także mogą być udostępniane kancelarii prawnej, poczcie, kurierowi, transportowi medycznemu oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrznemu podmiotowi usług IT, firmie hostingowej, zewnętrznemu podmiotowi usług kadrowo/płacowych.

V. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w trym profilowania.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora w tym m.in. konieczność prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

VIII. Prawa osoby której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)  żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

c) żądania usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

f) żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

g)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

 

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora na adres wskazany w punkcie I. klauzuli

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani poddawał profilowaniu.